22. redna seja Občinskega sveta Občine Lendava (16. 6. 2022)

Občinski svet Občine Lendava

16. 6. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Določitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta Občine Lendava
1.1. Določitev dnevnega reda, predlog 4. točke 22. redne seje občinskega sveta
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – 1. obravnava
3. Predlog Odloka o upravljanju, urejanju in čiščenju javne tržnice v občini Lendava – 1. obravnava
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava
5. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Lendava – 2. obravnava
6. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Lendava v letu 2022 – 2. sprememba
7. 7.1. Predlog imenovanja člana sveta javnega zavoda Ljudska univerza Lendava 7.2. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Lendava 7.3. Predlog sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije - za volitve predstavnikov narodnosti 7.4. Predlog sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov romske skupnosti
7.1. Predlog imenovanja člana sveta javnega zavoda Ljudska univerza Lendava
7.2. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Lendava
7.3. Predlog sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije - za volitve predstavnikov narodnosti
7.4. Predlog sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavni-kov romske skupnosti
8. Vloge občanov in institucij 8.1.Reševanje problematike »nepremičnin krajevnih skupnosti« oziroma prodaja nepremičnin in zemljišč v lasti Župnije Lendava
8.2. Zavarovanje območja Krajinski park Mura na območju občine Lendava
8.3. Vloga ND Lendava 1903 glede uporabe zemljišča v lasti Občine Lendava za športne namene po prenehanju stavbne pravice
9. Vprašanja ter pobude članov občinskega sveta 9.1. Odgovor na vprašanje svetnika z 21. seje občinskega sveta
10. Informacija podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana