21. redna seja občinskega sveta občine Lendava (30. 3. 2022)

Občinski svet Občine Lendava

30. 3. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Določitev dnevnega reda
2. Rebalans proračuna Občine Lendava za leto 2022 – skrajšani postopek
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava – skrajšani postopek
4. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Lendava – 1. obravnava
5. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine-2. obravnava
6. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2021
7. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za obdobje od 01.04.2022 do 31. 3. 2023 za javne službe 7.1. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo oskrba s pitno vodo v občini Lendava
7.2. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lendava
7.3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja za javno službo zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Lendava
7.4. Elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Lendava
8. Predlog sklepa o potrditvi cenika za izvajanje storitev na turistični destinaciji »ZIPLINE VINARIUM«
9. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Lendava v letu 2022 – 1. sprememba
10. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Lendava
11. Vloge občanov in institucij 11.1.Predlog sklepa o potrditvi sofinanciranja razširjenega programa Glasbene šole Lendava
11.2. Predlog sklepa o uporabi zemljišča v lasti Občine Lendava za športne namene po prenehanju stavbne pravice
11.3. Vloga podjetja Egytec energi d.o.o. glede izrednega prevoza za traktorje in traktorske cisterne po občinskih cestah do mejnega prehoda Dolga vas
11.5. Vloga za pridobitev soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole Lendava
11.6. Vloga za pridobitev soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja DOŠ 2 Lendava
11.7. Vloga za pridobitev soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja DOŠ 1 Lendava
11.8. Vloga za pridobitev soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Ljudske univerze Lendava
11.9.Vloga za pridobitev soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Vrtca Lendava
11.10.Vloga za pridobitev soglasja k oceni za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda KKC Lendava