21. dopisna seja občinskega sveta Občine Lendava (18. 2. 2022)

Občinski svet Občine Lendava

18. 2. 2022

Zapisnik

0. Razlog za sklic seje

ZAPISNIK 21. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Lendava z dne 18. 2. 2022 za obravnavo:

  • predloga sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2022 – 2025 - 2. sprememba

Sklic korespondenčne seje je bil nujen zaradi:

  • kandidiranja Občine Lendava na razpisu Ministrstva za zdravje: Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji s projektom »Dozidava in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Lendava« z rokom prijave 18.2.2022 in s tem zaradi uvrstitve projekta v Načrt razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2022 – 2025.

O nujnem razlogu sklica seje ter o predlogu sklepa, ki se uvršča na dnevni red seje, to je Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2022 – 2025 - 2. sprememba, so bili člani sveta dne 18. 2. 2022 predhodno obveščeni po telefonu (Igor Kulčar ni bil dosegljiv), nato pa so istega dne po elektronski pošti prejeli tudi gradivo za sejo.

1. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2022-2025- 2. sprememba

Gradivo t. j. predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2022 – 2025 - 2. sprememba, je bilo skupaj z glasovnico dne 18. 2. 2022 posredovano vsem članom občinskega sveta (posredovano gradivo je sestavni del arhivskega zapisnika).

Ministrstvo za zdravje je objavilo javi razpis za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, na katerega se občina namerava prijaviti z investicijo izgradnje prizidka k ZD Lendava. Ob prijavi je potrebno priložiti tudi dokazilo o uvrstitvi projekta v veljaven NRP občine. Ker je bil projekt načrtovan v proračunu za leto 2021 in z ozirom na to, da je občina v letu 2020 sprejela proračuna za 2 leti, projekt v letu 2022 ni bil planiral v proračunu in v NRP.

Zaradi navedenega je potrebno sprejeti spremembe NRP in sicer tako, da se vanj vključi nova postavka / projekt Izgradnja prizidka k ZD Lendava.

Od 19 poslanih predlogov sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2022 – 2025 - 2. sprememba, je do vključno petka, 18. 2. 2022 do 13.00 ure bilo vrnjenih in izpolnjenih 14 (štirinajst) glasovnic o predlogu sklepa.

Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani sveta:

Ivan Koncut, Eva Šabjan, Gyöngyi Horvat, Janez Somi, Nataša Horvat, Patrik Kocet, Peter Novak, Sven Sarjaš, Stanislav Gjerkeš, Jožef Gerenčer, Romeo Gal, Rahela Hojnik Kelenc, Robert Požonec in Dejan Süč

Glasovnice so istega dne, to je 18. 2. 2022, vendar po roku vrnili:

Drago Nađ, Ferenc Horváth in Elvira Vaupotič Göncz.

S predlaganim sklepom je soglašalo 14 (štirinajst) članov sveta, PROTI ni glasoval noben član sveta.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 371:

  1. Občinski svet sprejema predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025 – 2. sprememba, v predloženi obliki.
  2. Sklep velja z dnem sprejema.
Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2022-2025- 2. sprememba