24. dopisna seja občinskega sveta Občine Lendava (19. 9. 2022)

Občinski svet Občine Lendava

19. 9. 2022

Zapisnik

0. Razlog za sklic seje

ZAPISNIK 24. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Lendava z dne 19. 9. 2022 za obravnavo:

 1. predloga sklepa o sofinanciranju začasnega spremljevalca za nudenje dodatne pomoči otroku
 2. predloga sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Lendava v letu 2022

Seja se opravi zaradi nujnosti zadev, to je:

 • vloge Osnovne šole Beltinci za zagotovitev sofinanciranja začasnega spremljevalca za nudenje dodatne pomoči otroku, ki to pomoč pri izobraževanju nujno potrebuje (šolsko leto se je namreč že pričelo) in
 • zaradi potrebe po sprejemu sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 (povezava z izvajanjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev v tem letu)
1. Predloga sklepa o sofinanciranju začasnega spremljevalca za nudenje dodatne pomoči otroku

Gradivo t. j. predlog sklepa o sofinanciranju začasnega spremljevalca za nudenje dodatne po-moči otroku in priloge k predlogu sklepa, je bilo skupaj z glasovnico dne 15. 9. 2022 posredo-vano 18 članom občinskega sveta, (odstop Nataše Horvat) s tem, da je 17 članom bilo posre-dovano gradivo z namenom odločanja, 1 članu sveta, to je podžupanu, ki začasno opravlja funkcijo župana pa je bilo gradivo posredovano zgolj v vednost, saj njegova funkcija v času opravljanja funkcije župana miruje. Gradivo je bilo istega dne objavljeno tudi na spletni strani Občine Lendava: www. Lendava.si.

Od 17 poslanih predlogov sklepa za odločanje o sofinanciranju začasnega spremljevalca za nudenje dodatne pomoči otroku, je do vključno ponedeljka, 19. 9. 2022 do 15.00 ure bilo vrnjenih in izpolnjenih 13 glasovnic o predlogu sklepa.

Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani sveta:

Eva Šabjan, Jožef Gerenčer, Robert Požonec, Janez Somi, Gyöngyi Horvat, Elvira Vaupotič Göncz, Romeo Gal, Drago Nađ, Ferenc Horváth, Sven Sarjaš, Peter Novak, Rahela Hojnik Kelenc in Dejan Süč.

S predlaganim sklepom je soglašalo 13 (trinajst) članov sveta, PROTI ni glasoval noben član sveta.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 431 :

 1. Občinski svet Občine Lendava podpira predlog Osnovne šole Beltinci za zaposlitev začasnega fizičnega spremljevalca za nudenje dodatne pomoči otroku iz občine Lendava, ki ima odločbo o usmeritvi, na podlagi katere je opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolan otrok in otrok z lažjo gibalno oviranostjo ter obiskuje pouk na Osnovni šoli Beltinci.

 2. Občinski svet Občine Lendava daje soglasje, da se v občinskem proračunu zagotovijo finančna sredstva za krijte stroškov zaposlitve začasnega fizičnega spremljevalca 4 ure dnevno. Pri tem se financira bruto plača in prispevki delodajalca, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov prehrane in regres za letni dopust.

 3. Sofinanciranje iz občinskega proračuna se zagotavlja od 1. 9. 2022 do zaključka pouka v šolskem letu 2022/2023 oziroma najdlje do 24. 6. 2023.

 4. Občina Lendava in Osnovna šola Beltinci bosta skladno z zakonodajo, skupno dogovorili način in postopek izplačil.

 5. Sklep velja z dnem sprejema.

Predloga sklepa o sofinanciranju začasnega spremljevalca za nudenje dodatne pomoči otroku
2. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Lendava v letu 2022

Gradivo t. j. predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Lendava v letu 2022, je bilo skupaj z glasovnico dne 15. 9. 2022 posredovano 18 čla-nom občinskega sveta (odstop Nataše Horvat), s tem, da je 17 članom bilo posredovano gradi-vo z namenom odločanja, 1 članu sveta, to je podžupanu, ki začasno opravlja funkcijo župana pa je bilo gradivo posredovano zgolj v vednost, saj njegova funkcija v času opravljanja funkcije župana miruje. Gradivo je bilo istega dne objavljeno tudi na spletni strani Občine Lendava: www. Lendava.si.

Od 17 poslanih predlogov sklepa za odločanje o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Lendava v letu 2022, je do vključno ponedeljka, 19. 9. 2022 do 15.00 ure bilo vrnjenih in izpolnjenih 13 glasovnic o predlogu sklepa.

Glasovnice so v roku vrnili naslednji člani sveta:

Eva Šabjan, Jožef Gerenčer, Robert Požonec, Janez Somi, Gyöngyi Horvat, Elvira Vaupotič Göncz, Romeo Gal, Drago Nađ, Ferenc Horváth, Sven Sarjaš, Peter Novak, Rahela Hojnik Kelenc in Dejan Süč.

S predlaganim sklepom je soglašalo 13 (trinajst) članov sveta, PROTI ni glasoval noben član sveta.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 432 :

 1. Občinski svet sprejema predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2022 v predloženi obliki.

 2. Sklep velja z dnem sprejema.

Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Lendava v letu 2022